ckz

REKRUTACJA – STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

logo projektu

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ –  STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

STYPENDIA  realizowane są  w ramach projektu:  „ Fachowcy w swojej branży”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

Kryteria formalne:

  • Uczeń/uczennica klas  2 do 4

Kryteria premiujące:

  • średnia ocen większa lub równa 4,0 z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium
  • średnia ocen większa lub równa 4,0 z wszystkich obowiązkowych przedmiotów uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium
  • udział w olimpiadach, konkursach, turniejach w zakresie przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
  • deficytowy kierunek kształcenia,
  • frekwencja,
  • ocena z zachowania,

Rekrutacja  rusza od 24 do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski będą dostępne w sekretariacie na Warsztatach Szkolnych.

REGULAMIN przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

WNIOSEK_Załącznik Nr.1 do Regulaminu

Deficytowe kierunki kształcenia dla województwa małopolskiego

UMOWA_Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Zakres danych osobowych – dane uczestników indywidualnych

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika-uczestniczki projektu

Załącznik nr 3 – Indywidualny Plan Rozwoju

Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa dla ucznia-uczennicy

Załącznik nr 5 – Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika-czki