ckz

Stypendia dla uczniów zdolnych

naglowek

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ –  STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

STYPENDIA  realizowane są  w ramach projektu:  „ Fachowcy w swojej branży”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

Kryteria formalne:

  • uczeń/uczennica wchodząca w skład CKZ
  • uczeń/uczennica nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPOWM, w którym formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści
  • uczeń/uczennica nie otrzymywał/a stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w poprzednich latach szkolnych w ramach Projektu; 

Kryteria premiujące:

  • średnia ocen większa lub równa 4,5 z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium
  • średnia ocen większa lub równa 4,5 z wszystkich obowiązkowych przedmiotów uzyskana w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium
  • udział w olimpiadach, konkursach, turniejach w zakresie przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzających rok szkolny, w którym przyznawane będzie stypendium,
  • kształcenie w deficytowym  kierunek,
  • frekwencja,
  • ocena z zachowania,

regulamin przyznawania stypendium

zakres danych osobowych

wniosek

umowa

oświadczenie

zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

deklaracja uczestnictwa

indywidualny plan rozwoju

 

Dokumenty powinny być wydrukowane dwustronnie i wypełnione długopisem z niebieskim tuszem.