Zaloguj się

Międzynarodowy projekt Erasmus Plus

W roku szkolnym 2021/22 szkoła otrzymała na lata 2021-2027 akredytację w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna.

„Akredytacja” to możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu” i gwarancja regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus.

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sport

I DZIAŁANIE - 30 czerwiec 2022 – 30 czerwca 2023 Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja1 Mobilność edukacyjna nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059553

Szczególne cele

  1. Podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET) w Europie
  2. Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia.

Klasy uczestniczące w projekcie

2TP – technik programista
2TGs – technik żywienia i usług gastronomicznych

Partnerzy

  1. EU Mobility Sverige, Malmö
  2. EU Mobility Croatia

Terminy mobilności

08.01.2023 – 05.02.2023 – Szwecja
13.02.2023 – 10.03.2023 – Chorwacja

Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego programu Erasmus Plus.

akredytcja projektu Logo ZSTiB


Koordynator projektu: Elżbieta Wojnowicz
Z-ca koordynatora projektu: Marta Aleksiewicz-Drab