logoLong logoShort
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik geodeta

technik geodeta


opis kierunku

Geodeta (zwany też mierniczym) to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych.

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem nieruchomości. współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych. 
pomiary
technik geodeta:

  • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe
  • opracowuje mapy i profile terenu

obsługa geodezyjna
technik geodeta:

  • wykonuje geodezyjne opracowania danych projektowych
  • wykonuje pomiary realizacyjne oraz geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
  • wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

gospodarka nieruchomościami
technik geodeta:

  • zakłada i aktualizuje kataster nieruchomości
  • wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od wykonywanych czynności. Praca kameralna wykonywana jest samodzielnie i kontakty z ludźmi są wyjątkowe. Natomiast prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac terenowych wymagać będzie umiejętności współdziałania w grupie, komunikatywności.

Będziesz wykonywać czynności, które należą do rutynowych. 

Będziesz odpowiadać za powierzony sprzęt i urządzenia. 
kariera edukacyjna

W związku z postępem technicznym przy numerycznym opracowaniu wyników pomiarów przydatna jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami przetwarzania danych, konieczną umiejętnością jest również obsługa komputera.

Praca w administracji wymaga umiejętności urzędniczych - musisz umieć sporządzać dokumentację urzędową, prowadzić korespondencję, obsługiwać urządzenia biurowe i komputerowe. 

Będziesz pracować również w oparciu o przepisy prawa, stąd powinieneś śledzić zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym i cywilnym. 

Niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy. 


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Pracując w administracji państwowej musisz uzyskać status urzędnika państwowego.