logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik geodeta

technik geodeta z elementami geoinformatyki


opis kierunku

Geoinformatyka to dziedzina nauki, z którą mamy do czynienia na co dzień. Stanowi połączenie informatyki z geodezją, kartografią, gospodarką nieruchomościami i planowaniem przestrzennym.

Technik geodeta w zakresie geoinformatyki zajmuje się wykonywaniem pomiarów w terenie przy użyciu zaawansowanych technologicznie instrumentów geodezyjnych. Za pomocą oprogramowania obliczeniowo-graficznego opracowuje zebrane dane sporządzając mapy oraz modele przestrzenne.

pomiary
technik geodeta:

 • wykonuje pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne oraz opracowuje wyniki tych pomiarów
 • przedstawia wyniki pomiarów w postaci map analogowych, cyfrowych oraz modeli przestrzennych
 • dokonuje pomiaru i opisu rzeźby terenu

obsługa geodezyjna
technik geodeta:

 • wykonuje geodezyjne opracowania danych projektowych
 • wytycza obiekty inżynierskie w terenie
 • wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych
 • wykonuje geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów inżynierskich
 • wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne

gospodarka nieruchomościami
technik geodeta:

 • zakłada, aktualizuje i modernizuje kataster nieruchomości 
 • wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami
 • zajmuje się szacowaniem nieruchomości

ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w biurze oraz w terenie. W pracach kameralnych ważna jest samodzielność i umiejętność organizowania własnych działań. Prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac terenowych wymaga umiejętności współdziałania w grupie i komunikatywności. 
kariera edukacyjna

Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych instrumentów geodezyjnych, dronów oraz odbiorników GPS. Poznasz specjalistyczne oprogramowania obliczeniowo-graficzne. Będziesz mieć możliwość zdobycia uprawnień pilota drona. Konieczna jest znajomość obsługi komputera.


kariera zawodowa

Jako technik geodeta możesz podjąć pracę w firmach geodezyjnych, budowlanych, górniczych, informatycznych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.