logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjaregulamin

regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm. Dz. U. z 2021r., poz. 762 z 17.03.2021r.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1203).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

5. Ustawa z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).

8. Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora z dnia 30 stycznia 2024r.

9. Zarządzenie NR 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 


§1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. od 13 maja 2024r. do 04 lipca 2024r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. od 21 czerwca 2024r. do 04 lipca 2024r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3. do 09 lipca 2024r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4.  11 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

5. od 13 maja 2024r. do 11 lipca 2024r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

6. od 11 lipca 2024r. do 15 lipca 2024r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

a. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone,

b. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe,

7. 16 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

8. 17 lipca 2024r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie,

9. 18 lipca 2024r. – opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Postępowanie uzupełniające:

1. od 17 lipca 2024r. do 24 lipca 2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. do 29 lipca 2024r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

3. 30 lipca 2024r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4. od 17 lipca 2024r. do 30 lipca 2024r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

5. od 30 lipca 2024r. do 01 sierpnia 2024r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

6. 02 sierpnia 2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

7. 05 sierpnia 2024r.   – poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole,

8. 06 sierpnia 2024r. – opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

§2

DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI

1. Wydrukowany z systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, jeśli są wymagane lub złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej poprzez system rekrutacji, podpisanego przez opiekuna prawnego profilem zaufanym.  Kandydat składa go w szkole pierwszego wyboru w terminie do 04 lipca 2024r. do godz. 15.00.

2. Potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. 

Skierowania można odebrać w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół w okresie od 13 maja 2024r. do 11 lipca 2024r. w godzinach pracy sekretariatu.

5. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

6. Kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

7. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem w celu wydania legitymacji szkolnej.

8. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych pracowników branżowej szkoły I stopnia (w przypadku braku tego dokumentu nie będzie możliwe podjęcie nauki od 1 września w klasie wielozawodowej).

§3

KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Nabór do szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych prowadzony jest systemem elektronicznym.

2. Kandydaci mogą się ubiegać o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadpodstawowych. W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.

5. Podstawą przyjęcia do Technikum i Branżowej szkoły I stopnia jest lista rankingowa.

6. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:

• języka polskiego,

• matematyki

- mnoży się przez 0,35

• języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3.

2) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczanych następująco: 

• dla kandydatów do technikum w zawodach: technik elektryk, technik budownictwa, technik mechatronik

Ocena    Język polskiMatematyka

Język angielski 

Fizyka
celujący18181818
bardzo dobry17171717
dobry14141414
dostateczny8888
dopuszczający2222

• dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik informatyk, technik programista 

OcenaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski Informatyka
celujący18181818
bardzo dobry17171717
dobry14141414
dostateczny8888
dopuszczający2222

• dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik geodeta, technik hotelarz  

OcenaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski Geografia
celujący18181818
bardzo dobry17171717
dobry14141414
dostateczny8888
dopuszczający2222

• dla kandydatów do technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich 

OcenaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski Biologia
celujący18181818
bardzo dobry17171717
dobry14141414
dostateczny8888
dopuszczający2222

• dla kandydatów do Branżowej szkoły I stopnia 

OcenaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielskiFizyka
celujący18181818
bardzo dobry17171717
dobry14141414
dostateczny8888
dopuszczający22

2

2

3) do 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

f) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym – 4 punkty,

2. krajowym – 3 punkty,

3. wojewódzkim – 2 punkty,

4. powiatowym – 1 punkt.

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 6, ppkt 3 b-f regulaminu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty. 

9. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 oraz art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a. celującym - 35 punktów;

b. bardzo dobrym - 30 punktów;

c. dobrym - 25 punktów;

d. dostatecznym - 15 punktów;

e. dopuszczającym - 10 punktów.

2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a. celującym - 30 punktów;

b. bardzo dobrym - 25 punktów;

c. dobrym - 20 punktów;

d. dostatecznym - 10 punktów;

e. dopuszczającym - 5 punktów.

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

13. O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych: Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy nie ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły. 

14. Kandydatom, dla których liczba punktów była niewystarczająca, żeby dostać się do wybranej klasy, zostaną zaproponowane inne klasy dysponujące wolnymi miejscami. Dopuszcza się również możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym wyborem, kosztem rezygnacji z utworzenia klas o małym zainteresowaniu kandydatów. 

§4 

PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH

W ROKU SZKONYM 2024/2025


W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzyć następujące oddziały klas pierwszych:

Technikum 5-letnie

zawody:

• technik mechatronik – 311410,

• technik informatyk – 351203,

• technik programista – 351406,

• technik elektryk – 311303,

• technik budownictwa – 311204,

• technik geodeta – 311104,

• technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404,

• technik hotelarstwa – 422402,

• technik usług fryzjerskich – 514105,

Branżowa szkoła I stopnia 3-letnia

zawody z praktykami na warsztatach szkolnych:

• elektryk - 741103,

• kierowca mechanik – 832201,

• mechanik pojazdów samochodowych – 723103,

• ślusarz - 722204,

• kucharz - 512001,

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905,

zawody z praktykami u pracodawcy:

• 2 oddziały wielozawodowe 3-letnie – młodociani pracownicy (elektryk, sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, murarz, kamieniarz, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, stolarz, itp.).


§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

b. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Rodzic kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

6. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4 sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 6, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo nieotwarcia danego oddziału w przypadku małej liczby kandydatów. W takim przypadku kandydatowi zostaną zaproponowane inne klasy dysponujące wolnymi miejscami.

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm. Dz. U. z 2021r., poz. 762 z 17.03.2021r.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).