logoLong logoShort
banner

terminy rekrutacji


1. od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku elektronicznie poprzez system rekrutacji lub wydrukowanego poprzez system rekrutacji w sekretariacie szkolnym wraz załącznikami - informacja w zakładce wymagane dokumenty, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

3. 19 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4. od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, 

06 lipca i 07 lipca badania lekarskie odbędą się w szkole dla kandydatów do Technikum i Szkoły branżowej I stopnia według listy:

06.07.2022 - środa

8.00 – 10.00   Szkoła branżowa – wielozawodowa, elektryk

10.00 – 11.00 Szkoła branżowa – kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych,

11.00 – 12.00 Technikum – technik informatyk, technik programista

12.00 – 13.00 Technikum – technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych

13.00 – 14.00 Technikum – technik elektryk

07.07.2022 - czwartek

8.00 – 10.00   Technikum – technik mechatronik, technik robotyk

10.00 – 11.00 Technikum – technik budownictwa, technik geodeta

11.00 – 12.00 Technikum – technik usług fryzjerskich

12.00 – 13.00 Szkoła branżowa – kucharz, ślusarz

13.00 – 14.00 Szkoła branżowa – monter zabudowy i robót wykończeniowych

5. do 25 lipca 2022r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone,


a także dodatkowych dokumentów:

a. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat informuje dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Niedostarczenie wymaganych zaświadczeń, orzeczeń do 23 września 2022r. lub otrzymania niezdolności do nauki skutkuje skreśleniem z listy przyjętych uczniów,

b. 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) w celu przygotowania legitymacji szkolnej,

c. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych pracowników klasy wielozawodowej branżowej szkoły I stopnia,


6. 26 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

1. od 27 lipca 2022r. do 03 sierpnia 2022r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. 09 sierpnia 2022r. do  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3. od 03 sierpnia 2022r. do 11 sierpnia 2022r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

4. do 17 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat informuje dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Niedostarczenie wymaganych zaświadczeń, orzeczeń do 23 września 2022r. lub otrzymania niezdolności do nauki skutkuje skreśleniem z listy przyjętych uczniów,

5. 18 sierpnia 2022r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.