logoLong logoShort
banner

terminy rekrutacji
2


1. od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku wraz załącznikami - informacja w zakładce wymagane dokumenty, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

3. 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4. od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, 

12 lipca i 13 lipca badania lekarskie odbędą się w szkole dla kandydatów do Technikum i Szkoły branżowej I stopnia według listy (zostanie zamieszczona w czerwcu w tym miejscu)

5. od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

a. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone,

b. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku niedostarczenia lub otrzymania niezdolności do nauki uczeń zostanie skreślony z listy przyjętych uczniów,

c. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych pracowników,

d. 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

6. 02 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

1. od 03 sierpnia 2021r. do 06 sierpnia 2021r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. 16 sierpnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3. od 03 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

4. od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

5. 23 sierpnia 2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.