logoLong logoShort
accessibility icon
banner

terminy rekrutacji
1

1. od 13 maja 2024r. do 04 lipca 2024r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku elektronicznie poprzez system rekrutacji lub wydrukowanego poprzez system rekrutacji w sekretariacie szkolnym wraz załącznikami - informacja w zakładce wymagane dokumenty, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. od 21 czerwca 2024r. do 04 lipca 2024r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3. 11 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4. od 13 maja 2024r. do 11 lipca 2024r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, 

5. od 11 lipca 2024r. do 15 lipca 2024r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, a także dodatkowych dokumentów:

a. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe,

b. 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) w celu przygotowania legitymacji szkolnej,

c. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych pracowników klasy wielozawodowej branżowej szkoły I stopnia,

6. 16 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

1. od 17 lipca 2024r. do 24 lipca 2024r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2. 30 lipca 2024r. do  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3. od 17 lipca 2024r. do 30 lipca 2024r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

4. od 30 lipca do 01 sierpnia 2024r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

5. 02 sierpnia 2024r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.