rekrutacjaterminy

terminy rekrutacji

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się


terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021


 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
  Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dostarczanie oryginałów świadectw zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie szkoły w zakładce rekrutacja w celu uniknięcia kolejek i zachowania odpowiedniego dystansu.

 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje: od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 4 sierpnia 2020 r.
  Kandydatów, którzy są przekonani co do wyboru szkoły, prosimy o dostarczenie oryginałów zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniach: 1. 08. (sobota) – 3.08. (poniedziałek), 4.08 (wtorek) 2020 według harmonogramu, który będzie umieszczony na stronie szkoły.

 5. Badania lekarskie kandydatów bezpłatne - w budynku szkoły przez uprawnionych lekarzy medycyny pracy, również badania kandydatów na kierowców. Uczniom, którzy nie wezmą udziału w badaniach, zostanie wydanie skierowanie do samodzielnego badania we wskazanych podmiotach: od 26.06 do 14.08.2020
  Wstępny termin - proszę sprawdzać na stronie szkoły: 5 sierpień 2020 - TECHNIKA, 6 sierpień 2020 - BRANŻOWA SZK. I ST. według osobnego harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce rekrutacja - pliki do pobrania.

 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach: do 11 sierpnia 2020 r. 

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r. 

 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  Kto już złożył wcześniej oryginały świadectwa i wyników egzaminy ósmoklasisty oraz badania lekarskie nie musi nic już robić tylko czekać na ogłoszenie listy przyjętych. 

 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

 10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: 19 sierpnia 2020 r. 

 11. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: do 20 sierpnia 2020 r. 

 12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 22 sierpnia 2020 r. 

 13. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 

 15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.