logoLong logoShort
banner

dokumenty
1
  1. Wydrukowany z systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny). Kandydat składa go w szkole pierwszego wyboru w terminie do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 w sekretariacie uczniowskim.
  2. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. 2 podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) fotografie.
  4. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w §3 ust. 4 pkt c.
  5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. Brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej prowadzącej kształcenie zawodowe.
  6. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  7. Kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.