logoLong logoShort
banner
szkołahistoria

historia szkoły
14831

Naszą szkołę powołano decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 1967 roku w sprawie otwierania, przekształcania i likwidacji szkół zawodowych. Z kolei uchwała Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa stanowiła, że uruchomienie szkoły nastąpi z dniem 1 września 1969 roku. Istotnie w 1969 roku ukończono budowę kompleksu szkolnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. Piastowskiej 2. W jego skład wchodziła szkoła z 26 pomieszczeniami, warsztaty szkolne na 400 stanowisk, internat na 288 miejsc i budynek mieszkalny dla nauczycieli. Władze oświatowe Brzeska uznały, że dodatkowa szkoła zaspokoi zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych w regionie: 

„Zważywszy [na] brak większych zakładów przemysłowych i gospodarczych istniejąca sieć szkół zawodowych i planowane Technikum i ZS Zawodowa Mechaniczno-Elektryczna, winna w zupełności zaspokoić potrzeby oświatowe powiatu oraz stanowić zaplecze dla zakładów przemysłowych Tarnowa i Krakowa”.


Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowej szkoły odbyło się 29 sierpnia 1969 roku. Dyrektor inż. Józef Paczyński przedstawił swoich współpracowników: mgr. Kazimierza Orlewicza,- zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych, mgr. inż. Michała Potockiego – kierownika warsztatów szkolnych. Marię Schütterly – kierownika internatu i nauczycieli: mgr. Jana Gibałę, mgr Józefę Górkiewicz (J. Ruchała), mgr. Kazimierza Legutkę, mgr Zofię Pasierb, mgr Kazimierę Rogozińską, mgr. Franciszka Ruchałę, mgr inż. Emilię Wronę, inż. Ludwika Wronę, mgr Janinę Zając oraz Barbarę Simlę (B. Polek), Szymona Polka, Józefa Chrabąszcza, Stanisława Chyla. W ciągu roku szkolnego do grona pedagogicznego dołączyli Tadeusz Banaś, Jan Sady, Zofia Klimek (Z. Kurek), Barbara Kordecka i Jacek Salwiński. Pracę w szkole rozpoczęli w znakomitej większości nauczyciele z wyższym wykształceniem i tytułem magistra.

Inauguracja roku szkolnego nastąpiła 2 września o godz. 10.00 w sali kina „Bałtyk”. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli film „Czerwone berety”. Zajęcia lekcyjne rozpoczęto dopiero 15 września. Do tego czasu uczniowie i nauczyciele pracowali nad urządzeniem sal i przy porządkowaniu terenu. Technikum Mechaniczno-Elektryczne kształciło w dwóch specjalnościach: budowa maszyn i elektromechanika ogólna. Uruchomiono też Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach: ślusarz mechanik, ślusarz narzędziowy, tokarz i elektromechanik. Z Liceum Ekonomicznego przeniesiono zaś Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Nowy rok szkolny rozpoczęło 457 uczniów; 83 w technikum i 374 w zasadniczej szkole zawodowej. Otwarto 12 klas: 2 klasy technikum, 3 zasadniczej szkoły zawodowej i 7 zasadniczej szkoły-dokształcającej. 1 listopada 1969 roku uruchomiono internat, do czasu oddania warsztatów szkolnych praktyki zawodowe młodzież odbywała w Browarze i w Zakładzie Opakowań Blaszanych, popularnie zwanym "Blaszanką”. Organizacja roku szkolnego obejmowała 4 semestry. Wyniki nauczania były stale i systematyczne poprawiane, aż osiągnięcia placówki stały się znaczące.

Uczniowie chętnie angażowali się w pracę na rzecz środowiska, pomagali budować drogę i układali chodnik wzdłuż ulicy Piastowskiej. Aktywność młodzieży i jej udział w pracach społecznych na rzecz środowiska lokalnego docenił też wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego – J. Gajek, który stwierdził: „Atmosferę w szkole i wśród nauczycieli określił jako właściwą, serdeczną i życzliwą, co rzutuje pozytywnie na tok pracy dydaktyczno-wychowawczej (...). Praca ta idzie w dobrym kierunku. Jej wyznaczniki to: spokój, poszanowanie mienia społecznego, troska o estetykę szkoły, kulturę życia i miejsca pracy”.Nadanie imienia

Na mocy uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1971 roku Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzesku otrzymały imię Bohaterów Westerplatte. Uroczystość nadania imienia odbyła się 15 stycznia 1972 roku. Przybyli na nią obrońcy Westerplatte: mjr Jan Gryczman i mjr Leon Pająk oraz żołnierze: komandor marynarki wojennej Jerzy Pawłowski i mjr LWP Rudolf Burzycki. Szkole przekazano sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Fabrykę Opakowań Blaszanych – zakład opiekuńczy placówki.

Ale lata 70. to okres ważnych wydarzeń społecznych, protestów robotników (Grudzień'70), studentów, młodzieży.

Młodzież buntowała się przeciw sztywnemu regulaminowi i obowiązkowi noszenia tarcz oraz mundurków. Chłopcy chcieli nosić długie włosy, a wszyscy kolorowe stroje (dziewczęta sukienki „lejby”, chłopcy koszule w kwiaty). Były to przecież czasy kontestacji i undegroundu w kulturze polskiej i światowej, ideologii hippisów („Dzieci-Kwiaty”), muzyki The Beatles, The Rolling Stones, Boba Dylana. Do dziś niejeden absolwent szkoły wspomina utarczki z woźną, gdy zapomniał tarczy, a bez niej nie mógł wejść na teren szkoły.

W szkole działały organizacje ZSMP (prowadzony przez Barbarę Simlę) i ZHP (kierowany przez Marię Schütterly), które starały się zainteresowania i aktywność młodzieży sprowadzić na „właściwą” drogę.

W 1974 roku szkoła stała się Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Kolejny etap edukacji społecznej młodzieży szkolnej przypadł na lata 80. 13 grudnia 1981 roku, po ogłoszeniu stanu wojennego, w budynku szkolnego internatu, na krótko, na czas zawieszenia zajęć lekcyjnych do 6 stycznia, zamieszkało ZOMO. Studniówka klas maturalnych w 1981 roku trwała do godz. 23.00, ale ze względu na godzinę milicyjną młodzież pozostała do rana w internacie. Zmiany...

Lata 90. to czas zmian ustrojowych i społecznych. W wyniku reformy oświaty wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka dotychczasowe 5-letnie technika zawodowe (mechaniczne i elektryczne) oraz 3-letnie technika zawodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe uległy reorganizacji. W roku szkolnym 2002/2003 powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ostatni absolwenci 5-letniego technikum opuścili mury szkoły w 2005 roku.

Znaczące są osiągnięcia naukowe uczniów, którzy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobywali miejsca na szczeblu centralnym, zwłaszcza z przedmiotów elektrycznych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, a ostatnio budowlanych. Zwyciężali też w Turniejach Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskich i Wojewódzkich Konkursach Recytatorskich. Młodzież odnosiła również sukcesy w zawodach sportowych. Ponadto społeczność uczniowska aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta i regionu.

W latach 1969-2009 szkołą kierowali: inż. Józef Paczyński (1969-1976), mgr inż. Anna Kupiec (1976-1984), mgr Stanisław Krzyżak (1984-1989), mgr Władysław Bezpalko (1989-1991), mgr Mieczysław Kościelniak (1991-2000), mgr inż. Bogdan Hajduga (od 2000 roku).

W ciągu minionego 40-lecia szkoła wykształciła prawie 14000 absolwentów.

tekst: dr Anna Skoczek


galeria zdjęć

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
+145