logoLong logoShort
accessibility icon
banner

pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog szkolny

Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto zgodnie z uzyskanymi dodatkowymi kwalifikacjami nasi pedagodzy mogą organizować zajęcia specjalistyczne z zakresu: socjoterapii i oligofrenopedagogiki. Aby się dowiedzieć więcej na temat tych dziedzin naszej pracy zachęcamy do zapoznania się z poniższymi stronami:

Dla uczniów

W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów szkolnych. Zawsze możecie się do nas zwrócić o pomoc i zapewniamy, że podejmiemy wszystkie możliwe środki, aby tej pomocy udzielić. Czasem wystarczy z kimś spokojnie porozmawiać, by spojrzeć inaczej na niektóre problemy.

Wyznajemy kilka, ważnych dla nas zasad:

 1. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, jeżeli nie chcesz, aby ktokolwiek wiedział o Twoich sprawach – nie możemy działać wbrew Twojej decyzji.
 2. Staramy się podać pomocną dłoń i pokazać możliwości, jakie masz w konkretnej sytuacji, ale pamiętaj, że problemom trzeba wychodzić naprzeciw i próbować je rozwiązać samodzielnie.
 3. Szanujemy wszystkich uczniów.
 4. Szkoła to nie tylko nauka i problemy, lubimy kiedy dzielicie się z nami nie tylko swoimi smutkami, ale i radościami.
 5. Najważniejsze to dojść do porozumienia, tak, by wszyscy byli zadowoleni.
 6. Czasem trudno się przełamać, żeby poprosić o pomoc, ale zawsze lepiej spróbować niż żałować, że przepadła nam jakaś szansa.

A to dla Ciebie: 

Stres mój, twój, nasz - jak sobie z nim poradzić

Wszyscy jesteśmy w sieci

Skuteczna nauka w domu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania

Dla rodziców

Wiek dojrzewania to najtrudniejszy czas w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków i w myśl zasady „ Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć” zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią – rozwiązywać je wspólnie. Nie jesteście bowiem sami Drodzy Rodzice.

Chcemy umieszczać na naszej stronie poradniki, artykuły, informacje dzięki którym będziecie mogli Państwo wzbogacić swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości dotyczące wychowania i problemów młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli Państwo lepiej zrozumieć swoje dzieci, łatwiej dotrzeć do nich i wspólnie budować dobre relacje.

Dziecko i Internet

Depresja u dzieci i młodzieży

Uzależnienia dzieci i młodzieży

Godziny pracy pedagogów szkolnych

Rok szkolny 2023/2024

Małgorzata Bielawska – Wołek

Poniedziałek: 12.00-17.00

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 12.00-16.00

Czwartek: 8.00 - 13.30 

Piątek: 8.00 - 12.00
Marzena Dzień

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

Wtorek: 12.00 - 15.00

Środa: 8.00-13.00

Czwartek: 12.00 - 16.00

Piątek:11.00 - 16.00

Telefon: 14 68 64 042

Czym się zajmuje psycholog szkolny? 
Do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należą:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Godziny pracy psychologa szkolnego
Rok szkolny 2023/2024

Elżbieta Wojnowicz

Poniedziałek: 8.00-13.00

Wtorek: 12.00-17.00 

Środa: 7.15-12.15

Czwartek: 12.00-16.00

Piątek: 13.00-16.00

Telefon: 14 66 326 39Czym zajmuje się pedagog specjalny?

1. Współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n.

– rekomendować dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,

– diagnozować indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Godziny pracy pedagoga specjalnego

Rok szkolny 2023/2024

Anna Armańska

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

Wtorek: 12.00 - 17.00

Środa: 11.00- 16.00 

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 8.00-12.00

Telefon: 14 66 326 39