logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjadokumenty

dokumenty
2
  1. Wydrukowany z systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami (wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny). Kandydat składa go w szkole pierwszego wyboru w terminie do 04 lipca 2024 roku do godz. 15.00 w sekretariacie uczniowskim lub złożony elektronicznie poprzez system rekrutacji podpisany profilem zaufanym (dokument obowiązkowy w procesie rekrutacji).
  2. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty złożone do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany dostarczone do 04 lipca 2024 roku do godz. 15.00 (dokument obowiązkowy w procesie rekrutacji) - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. 
  4. 2 podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) - niezbędne do otrzymania legitymacji uczniowskiej.
  5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – dotyczy młodocianych pracowników branżowej szkoły I stopnia (w przypadku braku tego dokumentu nie będzie możliwe podjęcie nauki od 1 września w klasie wielozawodowej).

Jeśli do wniosku złożonego elektronicznie nie zostało dołączone odpowiednie oświadczenie - Prawo oświatowe art. 150, pkt 2 (o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dzieci), należy pobrać zamieszczony poniżej dokument, wypełnić, zeskanować, podpisać profilem zaufanym i przesłać na adres mailowy: rekrutacja@zstib.edu.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Można także złożyć wniosek na nowo i dołączyć odpowiednie oświadczenia (o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dzieci). W przypadku niedostarczenia odpowiednich oświadczeń po upływie 3 dni od złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten zostanie odrzucony - należy wtedy złożyć na nowo kompletny wniosek o przyjęcie.