Znamy przepis na dobrą szkołę!
48

Nie sposób przecenić wagi tych 5 lub 3 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór szkoły odpowiedniej do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. Technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – uczy praktycznych umiejętności, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. 

W roku szkolnym 2020/21 proponujemy kształcenie w technikum i branżowej szkole I oraz II stopnia. Kierunki kształcenia we wszystkich typach szkół są zbieżne, co daje możliwość zmiany typu szkoły (przeniesienie z technikum do branżowej szkoły) w razie niepowodzeń lub sytuacji losowych, bez konieczności powtarzania roku.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy. W szkole funkcjonują odziały wielozawodowe. W tym przypadku uczeń zawiera z wybranym pracodawcą umowę o pracę i staje się młodocianym pracownikiem kształcąc się w wybranym przez siebie zawodzie rzemieślniczym. 

Szkoła realizuje szereg programów unijnych i podejmuje działania własne w zakresie organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Uczniowie mają możliwość jeszcze w trakcie edukacji zdobywać dodatkowe uprawnienia, nabywać nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy. 

W tym roku zamierzamy otworzyć Branżową szkołę II stopnia. Naszą ofertę budujemy w taki sposób, aby absolwenci Branżowej szkoły I stopnia mogli kontynuować edukację w wybranym wcześniej zawodzie. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna. 

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i uczniów klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

kierunki kształcenia


Zawody potrzebne na rynku pracy:

Technik: elektryk, mechanik, mechatronik, programista oraz elektryk, kierowca-mechanik, ślusarz to zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, a które funkcjonują w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych. Wśród preferowanych zawodów jest też technik spawalnictwa, do którego szkoła posiada doskonałą bazę, planowany do uruchomienia w przyszłości.

Z prognozy zapotrzebowania na pracowników na wojewódzkim rynku pracy wynika, że znalazły się tam wszystkie zawody, w których kształci szkoła, z wyjątkiem technika hotelarstwa umieszczonego w grupie zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej


RANKING: Jak porównać szkoły - Magiczne 0,75

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Nasza szkoła w rankingu Perspektywy


Informacji udzielają:

SEKRETARIAT GŁÓWNY 
tel.: (14) 66 31 603
poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
tel.: (14) 66 32 384

WICEDYREKTOR
mgr Patrycja Ptak-Żołna
tel.: (14) 66 30 992

WICEDYREKTOR
mgr inż. Ewa Hudyma
tel.: (14) 66 30 209

WICEDYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Obal
tel.: (14) 66 32 076

KIEROWNIK OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
mgr Krystian Zamiatała
tel.: (14) 66 31 604


galeria zdjęć

+45